contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

Sơ đồ tổ chức

CHỦ TỊCH
GIÁM ĐỐC
Phòng đối ngoại
Phòng Tư vấn tuyển sinh
Phòng Quản lý lao động
Phòng hồ sơ
Phòng đào tạo
Phòng Tài chính – kế toán
Phòng IT
Phòng hổ trợ lao động